Scp

Mã Zip + 4 được sử dụng nhằm xác định phân đoạn địa lý vào khoanh vùng phân păn năn mã ZIP. tất cả 5 chữ số