BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SỐ TIỀN

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hóa đơn viết sai số tiền, sai thành tiền, sai tổng tiền, sai tiền thuế, sai thuế suất, sai đơn giá ... Xử lý thế nào?Kế toán Thiên Ưngxin hướng dẫn xử lý khi viết sai hóa đơn chi tiết theo các trường hợp trên và theo từng tình huống cụ thể như sau:

Trước tiên: Các bạn chú ý: Bài viết này sẽ hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến số tiền hoặc tiền thuế nhé như: Sai đơn giá, sai số tiền, sai thành tiền, sai tổng tiền, sai tiền thuế, sai thuế suất ... - Còn các trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế như: Sai số tiền bằng chữ, sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế ... Thì các bạn xem tại đây nhé: Xử lý hóa đơn sai tên công ty, địa chỉTiếp theo đó:Tùy vào từng thời điểm phát hiện ra hóa đơn viết sai mà cách xử lý cũng khác nhau.Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 2 trường hợp khi phát hiện hoá đơn viết sai như sau:

1. Hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

- Nếu hoá đơn viết sai chưa giao cho người mua (chưa xé ra khỏi cuống) thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Bạn đang xem: Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền

- Tiếp đó, lập lại hóa đơn mới.

2. Hoá đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

- Trong trường hợp này lại có 3 trường hợp xảy ra đó là:+) Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng; +) Hóa đơn viết sai đã xé đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai+) Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng đã kê khai. => Cách xử lý cụ thể như sau:

2.1. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng:

- Bên bán: Kẹp lại hóa đơn viết sai đó vào quyền hóa đơn và Gạch chéo 3 liên hóa đơn viết sai đó.

- Tiếp đó: Lập lại hóa đơn mới đưa cho khách hàng.

Chú ý: Trường hợp này là xảy ra trong cùng 1 ngày.

2.2. Hoá đơn viết sai đã giao,chưa kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thuế (Cả 2 bên chưa kê khai nhé, Nếu 1 bên đã kê khai thì xử lý như Trường hợp bên dưới 2.3 nhé) thì xử lý như sau:

Bước 1:Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

- Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn và sẽ xuất hóa đơn mới thay thế là hóa đơn nào.

Bước 2: Người bán lập lại hóa đơn mới.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Tải Tất Cả Ảnh Từ Icloud Về Máy Tính Của Bạn Cực Nhanh Chóng

- 2 bên kê khai theo hoá đơn mới (không kê khai hoá đơn đã thu hồi, hóa đơn thu hồi khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ cho vào Cột xóa bỏ).

Bước 3: Người bán gạch chéo các liên hóa đơn viết sai đã thu hồi về và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP.

Số0011/BBTHHĐ

ĐẠI DIỆN BÊN A(Người đại diện pháp luật)
ĐẠI DIỆN BÊN B(Người đại diện pháp luật)

Mẫu tải về tại đây:Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn)

2.3. Hoá đơn viết sai đã kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng đã kê khai thuế (Dù là 1 bên hay cả 2 bên đã kê khai thuế) thì xử lý như sau:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên.

Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh (Nhớ là ghi ngày hiện tại nhé, ngày trên hóa dơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh cùng ngày nhé)

- Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Bước 3:Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.Chưa xong: Trường hợp này sẽ có 2 tình huống đó là: Điều chỉnh TĂNG và điều chỉnh GIẢM, cụ thể như sau:Ví dụ 1:Tình huống hóa đơn điều chỉnh TĂNG.

- Số tiền đúng là: 11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000

- Nhưng viết sai là 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là: 12.210.000

(Như vậy là thiếu 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải lập hoá đơn điều chỉnh tăng lên cho đủ số tiền thiếu.