Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn Hóa Khối A Năm 2014

Đáp án đề roketbola.site môn Hóa khối A năm 2014 của Sở Giáo dục đào tạo chấp nhận. Đáp án đề roketbola.site ĐH môn Hóa các mã đề: 259, 357, 468, 596, 825, 973.

Tải về đề roketbola.site cùng lời giải toàn bộ những mã đề môn hóa khối A

Tham khảo lời giải mã đề 259 của cục GD&ĐT. Đáp án chính xác 100% (Các mã đề khác coi phía dưới)

Đáp án đề roketbola.site môn Hóa Khối A năm năm trước mã đề 259 bằng lòng của cục GD&DT
1C11B21D31A41A
2C12B22A32A42C
3C13B23A33B43A
4A14D24A34A44B
5C15D25D35D45D
6B16D26C36C46A
7D17B27A37D47B
8C18D28D38B48C
9C19B29D39C49B
10C20A30B40D50B

 Đề roketbola.site môn Hóa khối hận A mã đề 259

Bạn đang xem: Đáp án chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a năm 2014

*

*

Xem thêm: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Điểm Chuẩn 2018, Tuyển Sinh Ptit

*

*

*

Đáp án đề roketbola.site môn Hóa Khối hận A năm năm trước mã đề 357
1D11B21B31C41D
2A12D22A32A42D
3C13A23B33B43A
4B14D24A34D44C
5B15A25A35A45A
6D16B26B36B46C
7B17B27C37C47C
8D18C28B38A48D
9C19D29A39D49D
10B20C30B40C50C

Đáp án đề roketbola.site môn Hóa Khối hận A năm 2014 mã đề 468
1A11B21B31B41A
2B12A22A32D42A
3B13B23B33C43D
4D14D24C34C44D
5B15C25C35C45C
6D16D26A36A46C
7A17D27B37B47C
8A18D28C38D48B
9A19C29A39C49C
10D20B30C40D50A

Đáp án đề roketbola.site môn Hóa Khối hận A năm 2014 mã đề 596
1B11D21A31A41A
2D12D22D32B42C
3C13B23D33D43A
4A14D24D34B44A
5A15C25B35C45B
6B16A26B36D46A
7B17D27B37C47A
8B18C28C38A48A
9D19C29C39C49D
10B20A30C40A50C

Đáp án đề roketbola.site môn Hóa Khối hận A năm năm trước mã đề 825
1A11A21D31D41D
2B12A22C32C42B
3B13C23B33C43D
4D14D24A34D44B
5B15B25D35D45A
6A16B26D36B46B
7C17A27B37A47C
8D18B28D38A48C
9C19C29C39C49A
10B20A30A40C50C

Đáp án đề roketbola.site môn Hóa Kân hận A năm 2014 mã đề 973
1B11A21D31A41C
2B12D22D32C42B
3B13B23C33B43D
4A14C24A34B44C
5B15D25B35C45A
6C16D26C36C46A
7A17B27A37C47B
8B18C28D38D48C
9B19D29D39A49A
10A20A30D40D50C

 

Xem ban bố, thời gian và tra cứu giúp điểm roketbola.site ĐH năm 2014 tại: http://diemroketbola.site/diem-roketbola.site-dai-hoc.html cùng điểm chuẩn năm trước đó, 2014: http://diemroketbola.site/diem-chuan.html