Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 1 có đáp án

Đề bình chọn 45 phút ít môn tiếng Anh lớp 11

Đề bình chọn 45 phút lớp 11 môn giờ Anh bao gồm giải đáp bao gồm nhiều dạng bài xích tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 khác nhau là tư liệu tham khảo bổ ích dành riêng cho chúng ta học viên lớp 11, góp các bạn ôn tập và làm cho bài xích thi 1 ngày tiết lần 1 môn tiếng Anh 11 tác dụng. Đề khám nghiệm tất cả đáp án đi kèm siêu thuận tiện cho chúng ta so sánh sau khoản thời gian test sức làm bài.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 1 có đáp án

I. Chọn cách thực hiện tốt nhất nhằm chấm dứt các câu sau.Câu 1: I was delighted ------------- the result of the final exam.A to lớn hearB to be heardC hearingD hearCâu 2: It was a(n) -----situation when I finished meal in a restaurant và I found out I left my purse at trang chủ.A constantB expensiveC embarrassingD loyal
Câu 3: Don’t let your brothers ------------ the present.A seeB khổng lồ be seenC to seeD seeingCâu 4: My parents didn’t allow her daughter ------------ out last night.A goB lớn goC wentD goingCâu 5: It is ----------- of you to tóm tắt your food with me.A calmB generousC cleverD modestCâu 6: The “ ------------- ” is often celebrated on people’s 25th wedding anniversaries.A Golden AnniversaryB Diamond AnniversaryC Cotton AnniversaryD Silver AnniversaryCâu 7: My mother ------------ to lớn the grocery store on Sunday mornings.A goB goesC had goneD wentCâu 8: Your ---------is the aniversary of the date on which you were born.A weddingB birthdayC congratulationsD partyCâu 9: Over fifty --------- were invited lớn Mr. & Mrs. Brown’s wedding anniversary buổi tiệc ngọt.A witnessesB guestsC customersD clientsCâu 10: While I -------------- my room, my grandmother ---------- my younger sister.A tidied/ was teaching
B was tidying/ was teachingC was tidying/ taughtD tidy/ teachesCâu 11: Does Dr. Johnson mind -----------at home page if his patients need his help?A being calledB to lớn callC khổng lồ be calledD callingCâu 12: The plants want ------------------daily.A wateringB being wateredC to lớn be wateredD to lớn waterCâu 13: She wanted --------trang chủ but the boss made her -------until she finished -------those contractsA to go/ stay/ typingB to lớn go/ staying/ typeC go/ stay/ typingD lớn go/ khổng lồ stay/ to lớn typeCâu 14: Please don’t --------------- . Everything will be all right.A make mistakesB make sureC make itD make a fussCâu 15: If you only care about your interests & feelings, you are very ---------------------.A loyalB friendlyC selfishD happyCâu 16: Could you tell me some of your personal ----------- in life?A packagesB complaintsC cottagesD experiencesCâu 17: “He got quite a lot of nice presents from his family, & one of them was a beautiful big drum.”The word “presents” in this sentence can be replaced by ----------.A thingsB giftsC sweetsD booksCâu 18: He was watched ------------- my briefcase.A openB khổng lồ openC being openD openingCâu 19: In spite of many changes in her life, she always remains -----------------khổng lồ her political principles
A selfishB unselfishnessC sympathyD loyalCâu 20: When we ----------- home page, our parents ---------- out for lunch.A arrived/ had goneB arrived/ wentC had arrived/ wentD arrived/ have goneII. Chọn MỘT từ bỏ có trọng âm thiết yếu nhấn vào âm ngày tiết tất cả địa chỉ không giống cùng với đầy đủ từ bỏ còn lại.Câu 21: A eagerB goldenC idolD affairCâu 22: A togetherB celebrateC experienceD embarrass
III. Chọn lời giải đúng duy nhất để hoàn thành đoạn văn uống sau.Linda is seven years old today, và her parents hold a (23)---------------- for her. On the table there is a birthday (24) -------- which there are seven colourful (25) ------------sitting in the middle of the cake. People sing “Happy birthday” lớn Lindomain authority. When they finish singing, she blows (26) ------------ the candles on the cake then she cuts the cake to serve sầu the guests. After that, she happily opens her birthday cards & (27)----------that her relatives & friends give sầu her.

Xem thêm: Giải Bài 38 Trang 82 Sgk Toán 9 Tập 2 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 38 Trang 82 Sgk Toán 9 Tập 2

Câu 23: A birthday partyB house-warming partyC farewell partyD wedding paryCâu 24: A breadB caddyC sandwichD cakeCâu 25: A giftsB ringsC candlesD flowersCâu 26: A offB overC outD downCâu 27: A presentsB complaintsC parentsD helicopters
VI. Chọn câu hoàn chỉnh nhất trong những các cách thực hiện đã cho.Câu 28: while/ I/ open/ letter/ telephone/ ringA While I had opened the letter, the telephone rangB While I was opening the letter, the telephone rangC While I opened the letter, the telephone rang
D While I was opening the letter, the telephone was rungCâu 29: they/ invite/ stay/ in FloridaA They invited me stay with them in Florida.B They invited me staying with them in Floridomain authority.C They invited to lớn stay with them in Florida.D They invited me to stay with them in Florida.V. Chọn MỘT trường đoản cú có phần gạch men chân được phân phát âm không giống cùng với đầy đủ từ bỏ còn lạiCâu 30: A childrenB churchC changeD machineCâu 31: A monitorB monthC monkeyD moneyCâu 32: A husbandB holdC happyD hour
VI. Hãy xác định một lỗi sai trong số những từ/cụm tự được gạch ốp dưới chân nghỉ ngơi từng câu sau.Câu 33: I expected (A) to lớn admit (B) khổng lồ the (C) school, but I wasn’t (D).Câu 34: After she buys (A) herself (B) a (C) new motorbike, she sold (D) her old one.Câu 35: She said the (A) letter was personal (B) and wouldn’t (C) let me to read (D) itVII. Đọc kỹ đoạn văn uống sau và chọn giải pháp đúng (ứng cùng với A hoặc B, C, D) mang đến 5 câu sau.MISSING THE TRAINThe train I was travelling on was already half an hour late. I had arranged khổng lồ arrive sầu in Vienna at 7.15 in time khổng lồ catch the 7.25 train khổng lồ Paris, but there was no hope of that now. I explained the situations to lớn the ticket collector who advised me to get off two stops before Vienmãng cầu Central Station and take a xe taxi. When the time came, he even helped me with my luggage. He wished me good luck as I jumped off, & a few minutes late I was racing towards the centre of the thành phố in a xe taxi. It was almost 7.25 when we stopped outside the station, paid the driver quickly, seized my bags và hurried inside. “Paris train?” was all I had time to say khổng lồ the first official I saw. You could imagine my disappointment when he pointed to lớn a train that was just moving out of the station at great speed!Câu 36: What does the word “seized” in this passage mean?A. leftB. threwC. tookD. draggedCâu 37: Who helped the writer with his luggage?A. the xe taxi driverB. the train driverC. the ticket collectorD. a passenger
Câu 38: Which of the following sentences is NOT true?A The writer got off the train before reaching Vienna Centre Station.B The writer wanted to lớn catch the 7.25 train to lớn Paris.C The train the writer was travelling to Vienmãng cầu was thity minutes late.D Finally, the writer caught the train khổng lồ Paris at 7.25.Câu 39: How did the writer arrive sầu at Vienna Centre Station?A. by trainB. by busC. by carD. by taxiCâu 40: What time had the writer arranged to lớn arrive sầu in Vienna?A. at 7.30B. at 7.00C. at 7.15D at 7.25ĐÁP ÁN1 - A2 - C3 - A4 - B5 - B6 - D7 - B8 - B9 - B10 - B11 - A12 - C13 - A14 - D15 - C16 - D17 - B18 - B19 - Atrăng tròn - A21 - D22 - B23 -A24 - D24 - C26 - C27 - A28 - A29 - D30 - D31 - A32 - D33 - D34 - A35 - C35 - C37 - C38 - C39 - D40 - C
Trên đây là Đề thi giờ Anh lần 1 học tập kì 2 lớp 11 bao gồm đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm không giống như: Để học tập tốt Tiếng Anh lớp 11, bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến đường, Đề thi học tập kì 1 lớp 11, Đề thi học tập kì 2 lớp 11,... được update liên tục bên trên roketbola.site.
Đề soát sổ 1 tiết tiếng Anh lớp 11 lần hai năm 2019 - 20đôi mươi Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 11 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 Đề thi thân kì 1 lớp 11 môn giờ Anh có file nghe bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Caring For Those Need
*
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trung trọng tâm GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm năm trước - 2015 Ôn tập Unit 4 Tiếng Anh lớp 11 lịch trình new Đề thi demo giữa kì 1 lớp 11 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 20trăng tròn
*
Đề thi demo giờ đồng hồ Anh lớp 11 học kì 2 năm học tập 2019 - 20trăng tròn