NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ

*

*

ĐẢNG BỘ: XÃ THÁI THỦY ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: THÔN TRUNG THÁI === ˜===

*

Thái Thủy, ngày 22 tháng 11. Năm 2012

PHIẾU NHẬN XÉT

ĐẢNG VIÊN VỀ THAM GIASINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Chi ủy (Đảng ủy)chi bộ thôn Trung Thái

BCH chi bộ chúng tôi có ý kiến đánhgiá về đồng chí: Hoàng Minh Cường

Là đảngviên thuộc chi bộ (đảng bộ) Trường THCS Tân Thủy Về tham gia sinh hoạt nơicư trú tại địa phương chúng tôi như sau:

TT

Nội dung đánh giá

Tốt

T. Bình

Có vi phạm hoặc chưa tốt

1

2

3

4

5

Việc chấp hành chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Bạn đang xem: Nhận xét đánh giá đảng viên nơi cư trú

Vận động gia đình và nhân dân địa phương thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của bản thân và gia đình

Tham gia sinh hoạt và đóng góp ý kiến cho cấp ủy nơi cư trú.

Một số ý kiến khác (nếu có)

………………………………………………………………………………….………..

Vậy chúng tôi thông báo để cấp ủy đơn vị,cơ quan được biết.

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG ỦY XÃ THÁI THỦY ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: THÔNTRUNG THÁI === ˜===

---˜---

Thái Thủy, ngày 22 tháng 11 năm 2012

PHIẾU NHẬN XÉT

ĐẢNG VIÊN VỀ THAM GIASINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

Đối với cán bộlãnh đạo, quản lý

BCH chi bộ chúng tôi có ý kiến đánhgiá về đồng chí: Hoàng Minh Cường

Chực vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS TânThủy

Là đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS Tân Thủy, Đảng bộ xã Tân Thủy.

Về tham gia sinh hoạt nơi cư trú tại địaphương chúng tôi như sau:

NỘI DUNG NHẬN XET

1. Việc chấp hành chủ trương của Đảng,Pháp luật của Nhà nước tại địa phương:

Gương mẫu chấphành, biết vận động gia đình và nhân dân địa phương thực hiện chủ trương, đườnglối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định về nội quy hương ước,các cuộc vận động tại địa phương.

Xem thêm: Cách Không Cho Người Khác Theo Dõi Mình Trên Facebook ? Ai Có Thể Theo Dõi Tôi Trên Facebook

2. Đạo đức, lối sống của bản thânnơi cư trú:

Dạo đức trong sáng, lối sốnglành mạnh, khiêm tốn giản dị, sống hòa đồng với mọi người, tôn trọng mọi người đượcmọi người yêu mến. Sống chân thành, đoàn kết, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ vớinhân dân, đồng chí, đồng nghiệp.

3. Tham gia sinh hoạt và đóng gópý kiến cho cấp ủy nơi cư trú:

Tốt, thường xuyên.

4. Một số vấn đề khac:

Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động ởđịa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, các phong trào văn hóa, vănnghệ , TDTT…

Vậy chúng tôi thông báo để cấp ủy cơquan, đơn vị, các cấp các ngành được biết.

Ý KIẾN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ T/M CHI ỦY

BÍ THƯ BÍ THƯ

HUYỆN ỦY LỆ THỦY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY Xà THÁI THỦY === ˜===

---˜---

Thái Thủy, ngày 22 tháng 11 năm 2012

PHIẾU NHẬN XÉT

ĐẢNG VIÊN VỀ THAM GIASINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

Đối với cán bộlãnh đạo, quản lý

BTV Đảng ủy xã Thái Thủy có ý kiến đánhgiá về đồng chí: HoàngMinh Cường

Chực vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS TânThủy

Là đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tân Thủy.

Về tham gia sinh hoạt nơi cư trú tại địaphương chúng tôi như sau:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Việc chấp hành chủ trương củaĐảng, Pháp luật của Nhà nước tại địa phương:

Gương mẫu chấphành, biết vận động gia đình và nhân dân địa phương thực hiện chủ trương, đườnglối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định về nội quy hương ước,các cuộc vận động tại địa phương.

2. Đạo đức, lối sống của bản thânnơi cư trú:

Dạo đức trong sáng, lối sốnglành mạnh, khiêm tốn giản dị, sống hòa đồng với mọi người, tôn trọng mọi người đượcmọi người yêu mến. Sống chân hòa, đoàn kết, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ vớinhân dân đồng chí, đồng nghiệp.

3. Tham gia sinh hoạt và đóng gópý kiến cho cấp ủy nơi cư trú:

Tốt, thường xuyên.

4. Một số vấn đề khac:

Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động ởđịa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, các phong trào văn hóa, vănnghệ , TDTT…