Những câu hỏi và trả lời tiếng anh thông dụng

Tiếng Anh dần dần trở thành yếu tố thiết yếu trong cuộc sống từng ngày với tất cả số đông tín đồ. Nhưng nếu khách hàng chưa kịp bao gồm ý niệm học giờ đồng hồ Anh tráng lệ, mà lại đã đề xuất làm cho "nhiệm vụ" tiếp xúc bằng giờ Anh thì sao? Chẳng hạn ngôi trường đúng theo các bạn đã lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài, bị hỏi bằng tiếng Anh bất thần trên phố hoặc trên trường học xuất xắc traning sơ bộ mang lại gia đình "kỹ năng và kiến thức tiếng Anh "vứt túi" nhằm không xẩy ra lạc giữa trời Tây. Đã có ngay lập tức cỗ 200 Câu hỏi với Trả lời giờ Anh tiếp xúc cơ phiên bản hằng ngày. Thông nhuần nhuyễn tài liệu này, bạn đã sở hữu thể mau lẹ rỉ tai với người quốc tế cùng vi vu nhân loại rồi kia.

Bạn đang xem: Những câu hỏi và trả lời tiếng anh thông dụng

*

Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

– My name is Sophia.

– I’m Liam.

Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

– I’m from France.

– I come from the UK.

Câu hỏi: Where vì you live?

Trả lời: I live in Paris.

Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

– I’m 26 years old.

– I’m 28.

Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

Câu hỏi: What’s your email address?

Trả lời: It’s liam123
tin nhắn.com.

Câu hỏi: What vì you do?/ What’s your job?

Trả lời:

– I’m a student.

– I work in a bank.

– I’m unemployed at the moment.

– I work as a tour guide for a local tour company.

Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

Câu hỏi: What company bởi vì you work for?

Trả lời: I work for an investment ngân hàng.

Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

– I’m married.

– I’m single.

Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

– Yes! I’m married.

– No , but looking for someone nice.

Câu hỏi: Do you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

– I have a boyfriend/ girlfriover.

– I’m not dating anyone.

Câu hỏi: How many children vị you have?

Trả lời:

– I have 2 children.

– I bởi vì not have any children.

Câu hỏi: Do you have sầu any siblings?

Trả lời:

– I don’t have any siblings.

– I have sầu 2 brothers and 2 sisters.

Câu hỏi: Who vì chưng you live sầu with?

Trả lời:

– I live with my wife & children.

– I live with my parents.

Câu hỏi: What time vì chưng you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

Câu hỏi: When vì you bởi morning exercises?

Trả lời: I often bởi vì morning exercises at 6am.

Câu hỏi: What time vì you have sầu breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

Câu hỏi: What time bởi vì you go to bed?

Trả lời: I go lớn bed at 11pm.

Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

– I like playing football, reading books, skateboarding, swimming.

– I am interested in playing guitar.

– My hobbies are listening to lớn music, dancing, playing tennis & collecting coins.

Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite color is green.

Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

Câu hỏi: What kinds of films vì you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

Câu hỏi: Did you lượt thích the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

Câu hỏi: Where vày you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

Câu hỏi: What time do you go to school?

Trả lời: I go to lớn school at 6.40am.

Câu hỏi: How vì you get to lớn school?

Trả lời: I usually take the bus.

Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

Câu hỏi: Why vị you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

– Because It’s very important & necessary.

– Because I love to lớn improve sầu my English skills.

Câu hỏi: What vì chưng you want khổng lồ bởi after you graduate?

Trả lời:

– I would like to be a software engineer.

– I want khổng lồ be a programmer.

Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

– I took classes for three years.

– I did an intensive sầu course.

– I’ve been studying by myself.

– I picked it up from movies & songs.

– My frikết thúc taught me.

Câu hỏi: How many languages bởi vì you speak?

Trả lời: I speak two languages.

Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

– I can speak English very well.

– I can express myself & communicate in English.

Câu hỏi: How long have sầu you learning English?

Trả lời:

– I’ve sầu been learning English since I was 6.

– I’ve been learning English for 10 years.

Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

– I’m in my third year.

– I am a freshman.

– I’m in my final year.

Câu hỏi: Do you have any exams coming up?

Trả lời: I’ve sầu just graduated.

Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

– It is raining.

– It is hot và windy.

Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

– It is 4 o’clochồng.

– It is half past three.

– I’m sorry. I don’t know.

– Let me kiểm tra my phone.

Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

– I’m fine thank you. How about you?

– Not too good. But I’ll be okay.

Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going to lớn the store. I need khổng lồ buy something.

Câu hỏi: What are you going to lớn vì today?

Trả lời: I’m going shopping.

Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

– I am reading a book.

– I am washing dishes.

Câu hỏi: Where would you lượt thích khổng lồ go?

Trả lời: I would like to lớn go to lớn the zoo.

Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

– I’m not feeling so good.

– Nothing, I’m fine.

Câu hỏi: Is there anything I can vày khổng lồ help?

Trả lời: Everything will be OK.

Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

– I am just thinking.

– I was just daydreaming.

– It’s none of your business.

Câu hỏi: What did you vì last night?

Trả lời:

– I watched TV.

– I cooked pasta & soup.

Câu hỏi: What are you going to lớn bởi vì tomorrow?

Trả lời: I’m going lớn go play volleyball at the beach.

Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

Câu hỏi: Can you give sầu me a hand?

Trả lời:

– No problem.

– I’m afraid I can’t.

Câu hỏi: Could you vì me a favor?

Trả lời: I’d be happy lớn help you.

Câu hỏi: Could you please give me that book?

Trả lời: Sure.

Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

Câu hỏi: What kích cỡ do you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

Câu hỏi: What kích thước vị you take?

Trả lời: I take a kích thước 11.

Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

– It’s a little too small.

– It’s just right.

Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve got larger sizes as well.

Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

Câu hỏi: How would you lượt thích to pay?

Trả lời: I would lượt thích to lớn pay by cash.

Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Quốc Gia Tp Hcm, Ngành Theo Điểm Chuẩn

Câu hỏi: Do you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

– Great! Never better.

– Really awful.

Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

– It was a good time.

– Boring. I couldn’t wait lớn get outta there.

Câu hỏi: Are you ready lớn order?

Trả lời:

– We need a few more minutes.

– I’d lượt thích a cake, please!

Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have sầu the chicken.

Câu hỏi: What would you like khổng lồ drink?

Trả lời:

– Iced tea, please.

– Nothing for me, thanks.

Câu hỏi: Did you save sầu room for dessert?

Trả lời:

– No, thank you. I am full.

– Yes, please. Can I see a list?

Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

– No, thank you.

– I’m ready for the bill, please.

– Yes, can I see a dessert menu?

Câu hỏi: What bởi you think about this event?

Trả lời: I really like it! What bởi vì you think?

Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best friend.

Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

Câu hỏi: How vị you do?

Trả lời: How do you vì. Pleased khổng lồ meet you.

Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall và slyên with blonde hair.

Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart & brave.

Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

– Yes. I’m hungry.

– No. I’m full.

Câu hỏi: How vày you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly và helpful.

Câu hỏi: May I open the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

Câu hỏi: Do you need help?

Trả lời:

– No, I’m good. Thanks for asking.

– Yes, please, if you don’t mind.

Câu hỏi: What bởi vì you vì chưng every day?

Trả lời: I listen to music & play badminton everyday.

Câu hỏi: What are you planning to lớn do today?

Trả lời: I’m not sure yet.

Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

Câu hỏi: Are you free tomorrow?

Trả lời:

– Yes, I’m không lấy phí tomorrow.

– No problem, we can meet tomorrow.

Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

– I’d love sầu to. Thanks.

– Sorry. I’m afraid I don’t have time.

Câu hỏi: Could we have sầu lunch together one day?

Trả lời:

– With pleasure.

– I’d love sầu lớn but I’m very busy at the moment.

Câu hỏi: Would you lượt thích lớn have sầu dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

Câu hỏi: Where bởi you want to go?

Trả lời: I’d like to lớn go lớn a Japanese restaurant.

Câu hỏi: Would you lượt thích lớn come to lớn the cinema with me tonight?

Trả lời:

– Sure, I’d love lớn.

– Sorry, I can’t. I’ve sầu got other plans.

Câu hỏi: Would you like to lớn play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d like lớn but I’m not miễn phí this weekend.

Câu hỏi: How about coming to the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

– Sure! That should be fun!

– Nice of you lớn ask me but I’ve sầu got an appointment.

Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

– I’ve only just arrived.

– Only a few minutes.

Câu hỏi: How vì you get to lớn work?

Trả lời: I usually drive my car.

Câu hỏi: Is it cđại bại khổng lồ the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very cchiến bại.

Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

Câu hỏi: How often do you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

Câu hỏi: Could you tell me how to get khổng lồ the police station?

Trả lời:

– Take the second road on the right.

– It’s in the middle of the blochồng.

Câu hỏi: Excuse me! Is there a bank near here?

Trả lời:

– Yes! There is a bank nearby.

– I’m sorry, I don’t know

Câu hỏi: What’s the best way to lớn the museum?

Trả lời:

– Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.

– You could ask the bus driver.

Câu hỏi: Can I speak to lớn Emma, please?

Trả lời:

– Just a moment, please.

– Certainly. I’m Emma.

– I’m sorry, Emma’s not here at the moment.

– She’s not available right now.

Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be bachồng in đôi mươi minutes.

Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

– Yes, I did get your message.

– Oh, yeah, I think I got something from you.

Câu hỏi: Would you lượt thích to leave a message?

Trả lời: Please ask her lớn hotline me back.

Câu hỏi: How long have sầu you been working here?

Trả lời: I’ve sầu been working here five years.

Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sick.

Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

– I’ve sầu got a headabịt.

– I’ve sầu been feeling sick.

Câu hỏi: How long have you been feeling like this?

Trả lời: For 2 days.

Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a sichồng note.

Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

– I don’t know. Let’s go to Information.

– It’s over here, next to gate 7.

Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

Câu hỏi: Do you have sầu anything lớn declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

Câu hỏi: Do you have any bags to lớn check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

– I’m here on business.

– I’m on vacation.

Câu hỏi: Where are you going khổng lồ be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

– Go straight ahead.

– I’m sorry, I don’t know.

Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go lớn the frozen food section, you’ll find the meat there.

Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

– I’d lượt thích half a kilo.

– I’d like 200 grams of meat please.

Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

– I can’t offer you that discount.

– I’m sure I could offer you a discount.

Câu hỏi: Do you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

Câu hỏi: Would you lượt thích a receipt?

Trả lời:

– Yes, thanks.

– That would be great.

Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re open from 8am to 9pm, seven days a week.

Câu hỏi: What time bởi you open?

Trả lời: We open at 9am.

Câu hỏi: What time vì you close?

Trả lời: We cthua thảm at 6pm.

Câu hỏi: Do you have a reservation?

Trả lời:

– Yes, I vị.

– No, I don’t.

Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d like a single room, please.

Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

– Your room is on the second floor.

– Your room number is 401.

Câu hỏi: Do you have a credit card, sir?

Trả lời: Of course.

Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

– Two weeks from this Monday.

– I’m here until the end of the week.

Câu hỏi: Do you have sầu any rooms available for the 14th of April?

Trả lời: I’m sorry, we don’t have sầu any rooms available.

Câu hỏi: How many places have you traveled to?

Trả lời: Well, I have visited all the provinces throughout my country.

Câu hỏi: Have sầu you ever been abroad?

Trả lời: Yes! I have. I went khổng lồ Japan last year for a business trip.

Câu hỏi: What bởi vì you usually bởi during your trip?

Trả lời: I often go sightseeing, take pictures.

Câu hỏi: Do you prefer traveling by oto, train or plane?

Trả lời: I prefer the plane although it is a little expensive.