Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên mẫu 2d

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CCVC ……….

Bạn đang xem: Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên mẫu 2d

Số hiệu công chức, viên chức ………………………….. Cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC ………………………..2D/BNV-2008PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …) 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 2) Ngày tháng năm sinh: ……………….Giới tính (Nam/nữ) 3) Chức vụ (chức danh) hiện tại:.

Bạn đang xem: Hướng dẫn viết phiếu bổ sung lý lịch mẫu 2d


*

Nội dung Text: MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …) Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CCVC ………. 2D/BNV-2008Số hiệu công chức, viên chức …………………………..Cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC ……………………….. PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …)1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ..................................................................................2) Ngày tháng năm sinh: ……………….Giới tính (Nam/nữ) .....................................................3) Chức vụ (chức danh) hiện tại:.............................................................................................(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)4) Ngạch công chức (viên chức): ………………………. Mã ngạch:..........................................5) Bậc lương: ………. Hệ số:……….. Ngày hưởng: ……/……/…….. Phụ cấp chức vụ: ……. Phụ cấpkhác: ……..6) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……../…../….. Ngày chính thức: …./…../……I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Từ tháng Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, năm đến chính quyền, đoàn thể, tổ chức của ngoài nước hoặc liên doanh với nước ngoài) tháng năm thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng ……………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………II.

Xem thêm: Top 10 Siêu Thị Điện Máy Hcm

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ(chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)Cơ sở đào tạo, Chuyên ngành đào tạo, Từ tháng, năm, Hình thức Văn bằng, bồi dưỡng bồi dưỡng đến tháng, năm đào tạo chứng chỉ………………… ……………………………… …/… - …/… ………….. ……………………………… ……………………………… …/… - …/… ………….. ……………………………… ……………………………… …/… - …/… ………….. ……………………………… ……………………………… …/… - …/… ………….. ……………………………… ……………………………… …/… - …/… ………….. ……………………………… ……………………………… …/… - …/… ………….. ……………………………… ……………………………… …/… - …/… ………….. ……………Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cửnhân, Kỹ sư …III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. ĐI NƯỚC NGOÀI(từ 6 tháng trở lên tính từ ngày …/.../… đến ngày …/.../… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chứcnào? Nội dung công việc).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VII. KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn kháctheo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của cácthành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột….)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Người khai bổ sung …….., Ngày…..tháng…..năm…… Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử đúng sự thật dụng CCVC (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)