Toán Lớp 7 Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ Tiếp Theo

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp theo


Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính và so sánh:

a) (2.5)2 và 22.52

*

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

và 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính:

*

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có:

*


b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính và so sánh:

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 22: Tính

a) (0,125)3.83 b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83= (0,125.8)3= 13 = 1

b) (-39)4: 134= (-39/13)4= -34 = 81

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

a) (-5)2. (-5)3= (-5)6

b) (0,75)3: 0,75= (0,75)2

c) (0,2)10: (0,2)5= (0,2)2

*

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có)

Lời giải:

– Các câu sai là a, c, d, f

– Các câu đúng là b, e

Sửa lại:

a) (-5)2 .(-5)3 = (-5)5

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)5

*

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a ≠0, a ≠±1 nếu am = an thì m = n. Dựa vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên m và n biết:

*

Lời giải:

*

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 28 = 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

*

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị của biếu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227và 318số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227= (23)9= 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Cho x ∈ Q và x ≠0. Viết x10 dưới dạng:

Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là x7.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 7 Có Đáp Án 7 Có Đáp Án, Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Năm 2020

b) Lũy thừa của x2.

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x12.

Lời giải:

a) x10= x3. X7

b) x10= (x2)5

c) x10= x12: x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm số tự nhiên n, biết:

*

Lời giải:

*

=> (-3)n-4 = (-3)3

=> n – 4 = 3 => n = 7

c) 8n : 2n = 4

4n = 4.

=> n = 1.

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng: